Разсъждения относно социалното осигуряване на управители на ЕООД и ООД от 01.01.2013

Публикувано от на в Счетоводство
 • Размер на шрифта: По-голям По-малък
 • Посещения: 21990
 • 42 коментара

Съществена промяна е в сила от 0.01.2013г. по отношение на задълженията за осигуряване на лицата, конституирани като управители на ООД и ЕООД-та, които са и собственици на капитала или съдружници и полагат едновременно личен труд в дружеството в неговата присъща основна стопанска дейност. Това фактически е един голям кръг от лица, собственици на микро и малки компании. По актуални данни от НСИ предприятията с персонал до 9 човека към 31.12.2011г. са 336 334.

Би могло да се каже, че от същият порядък е и броят на лицата - УПРАВИТЕЛИ - 336 334.

От 01.01.2013г.. чл.4 ал.1 т.7 от КСО гласи: „Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са: т.7 управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на не персонифицираните дружества.”

До 31.12.2012г. в чл.4 ал.1 т.7 от КСО задължително осигурени за ОЗМ, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са: ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Нормата е императивна. Не са указани условия и/или предпоставки за фактически получени възнаграждения от УПРАВИТЕЛЯ, за извършваната от него дейност по управление на дружеството и съответно корелацията за осигуряване на лицето в качеството му на УПРАВИТЕЛ.

 

Логични изводи:

Управителите на ЕООД и ООД, вписани в Търговския регистър по съдебно решение, са длъжни да се осигуряват съгласно чл.4 ал.1 т.7. Осигурителният доход на тези лица е съгласно чл.6 ал.3 от КСО – и е не-по малко от МИНИМАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ПРАГ ЗА съответната основна икономическа дейност и квалификационни групи професии. УПРАВИТЕЛИТЕ са в първа квалификационна група, осигурителния доход за която, е винаги максималния за съответната дейност.


По данни на статистиката /НСИ/ към 31.11.2011 от 336 334 предприятия, които са с персонал до 9 човека:

- 132 253 извършват дейност в областта на търговията на едро и дребно

- 24 003 - работят в хотелиерство и ресторантьорство

- 17 449 - в строителството

- 15 522 - други услуги на населениетоОБЩО от горните фирми по посочените дейности, чиито управители по закон, са засегнати от промяната в КСО:189 227 или 56,26% от всички малки фирми.

Към 31.12.2012г. обичайната практика и данни показват, че масовият случай и форма на осигуряване на собствениците на ЕООД-та и съдружници на ООД-та, които фактически полагат личен труд в дружеството, свързан с неговата конкретна стопанска дейност, е осигуряване като самоосигуряващо се лице /СОЛ/, съгласно разпоредбите на чл.4 ал.3 т.2 „лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества” . Базовият минимален месечен осигурителен доход на това основание е 420лв.

 

Извод:

Предполага се, че управителите на малки фирми, обичайно и фактически са собственици на същите компании, извършват дейност с личен труд и ще продължат да работят като самонаети лица. Упражняването на трудова дейност е предпоставка за осигуряване на лицата и като самоосигуряващи се.

Примери:

1. Собственикът на ЕООД, управител по съдебно решение /учредителен акт, вписан в Търговския регистър, което извършва дейност в областта на сухопътен пътнически транспорт /таксиметрова дейност/ и фактически е шофьор на такси от 01,01,2013 ще дължи осигуровки, както следва:

- Като управител /чл.4 ал.1 т.7 от КСО/ върху осигурителен доход 727лв. - осигуровки в размер на 223,93лв

- Като полагащ личен труд в дружеството, самоосигуряващ се - минимален осигурителен доход/ОД/ 420лв. - осигуровки в размер на 123,06 лв / включително, ако е осигурен за ОЗМ/


Или общо горепосоченият предприемач ще дължи месечно осигуровки към НАП - в размер на 346,99лв..


2. Пример за дружество, извършващо търговска дейност – примерно търговия на дребно. За яснота – малък квартален магазин, семеен бизнес. Дружеството е ООД, УПРАВИТЕЛ – по съдебно решение, без вписан договор за управление и контрол, е един от съдружниците. Предполага се, че са двама и двамата полагат личен труд, т.е работят в магазина. В този случай осигурителните вноски за съдружника - управител са както следва:

- Като управител /чл.4 ал.1 т.7 от КСО/ върху осигурителен доход  1000лв.. - осигуровки в размер на  308 лв.

- Като полагащ личен труд в дружеството, самоосигуряващ се – минимален ОД 420лв. - осигуровки в размер на 123,06 лв. / включително, ако е осигурен за ОЗМ/


Или общо горепосоченият предприемач ще дължи месечно осигуровки към НАП - 431.06лв.


3. За дейност -ресторантьорство и хотелиерство - и като конкретна дейност можем да посочим - кафе-аперитив, сладкарница, малък семеен хотел. Изчисленията показват следното:

- Като управител /чл.4 ал.1 т.7 от КСО/ върху осигурителен доход 905лв.. - осигуровки в размер на 278,76лв.

- Като полагащ личен труд в дружеството, самоосигуряващ се – минимален ОД 420лв. - осигуровки в размер на 123,06 лв. / включително, ако е осигурен за ОЗМ/


Или общо горепосоченият предприемач ще дължи месечно осигуровки към НАП – 401,82лв..


 

Конкретните изчисления, направени съгласно закона – КСО, в сила от 01.01.2013г., показват значително увеличение на задължението към НАП за социално, здравно и ДЗПО осигуряване на управителите, собственици и/или съдружници в ООД-та/ ЕООД-та. Най-вече са засегнати собствениците на микро и малки фирми в областта на търговията, услугите, транспорта, строителни довършителни дейности.

През месец февруари 2010-та година с указание на НАП, бе направен опит да се постигне този резултат.  След проява на легални форми на гражданско неподчинение през март 2010, указанието се уточни с второ такова – от  март 2010. В резултат остана старото положение. Като управители се осигуряваха само лицата, които действително бяха страна - изпълнител по ДУК и получаваха възнаграждение за това.

Днес януари 2013-та сме отново в изходно положение. Но този път задължението е регламентирано със закон, а не с указание.

Въпрос на време е за провеждане на необходимите разяснения и информиране на засегнатите лица.

Оценете статията:
Сияна Иванова не е въвел(а) биографията си

Коментари

 • Гост
  ivan donev dimitrov Петък, 16 Август 2013

  ПОБ

  Въпросът ми е зададен!

 • Гост
  Бети Петък, 25 Октомври 2013

  Осигуравяне

  С решение на съдружниците съм назначен с договор за управление за Управител на ООД, вписан в ТР но без посочено възнаграждение/ син съм на единия съдружник/, работя по трудов договор към друга фирма следва ли да се осигурявам в ООД където нямам възнаграждение или същото ще бъде под МОД защото ще съм ангажиран максимум 3дни в месеца

 • Гост
  Сияна Иванова Петък, 25 Октомври 2013

  отговор 25,10,2013

  Здравейте,
  Би следвало да се осигурявате - база МОД за дейността, група РЪКОВОДНИ СПЕЦИАЛИСТИ. Споменавате, че е възможно и да получавате възнаграждение, което ще е под МОД. В този случай, осигуровките са начисляват върху МОД, а данъка върху основа получена, след приспадане на личните вноски от реално изплатеното възнаграждение.

 • Гост
  Елена Борисова Понеделник, 04 Ноември 2013

  Управител с трудов договор в друга фирма

  Здравейте,
  Съдружник с договор за у-ие без уточнено възнаграждение,полагащ личен труд.В същото време работи в друга фирма на осем часов работен ден с брутно трудово възнаграждение 1 700 лв. В този случай той трябва да внесе осигуровки за разликата до максималният доход, но трябва ли да внася осигуровки и в двата случая МОД за длъжността и като самоосигуряващо се лице? И трябва ли да подаде декларация за започване на дейността в НАП, както в последствие и декларации 1 и 6 ?

 • Гост
  Сияна Иванова Вторник, 05 Ноември 2013

  Отговор на въпрос Елена Борисова - осигуряване на съдружник

  Здравейте,
  По мое мнение Вие сте права, съдружникът с договор за управление начислява и внася осигуровки на база осигурителния праг за съответната дейност, група първа - ръководни специалисти, но до размера на разликата: Максимален осигурителен доход /2200 лв./ - доход за осигуряване по ТД /1700 лв/. Осигуровки за осигурителен доход над 2 200 лв. /за 2013 г./ не се дължат. Включително и при тези обстоятелства, не се дължат осигуровки и върху осигурителен доход като самоосигуряващо се лице, полагащо личен труд в дружеството, в което е съдружник. За начислените осигуровки върху по-горе посочената разлика се подава ежемесечно декларация обр.1, с код за вид осигурено лице - 10. За същите се подава и декларация обр.6. /само със сумите на начислените осигуровки/
  Ако лицето получава фактически доход като полагащо личен труд труд в дружеството - подава се декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ в определените от закона срокове.

 • Гост
  Дияна Петрова Неделя, 10 Ноември 2013

  Управител и собственик на ЕООД

  Здравейте. Решила съм да регистрирам ЕООД. По документи ще съм собственик и управител(без договор за управление) и също така ще извършвам и дейност, свързана с основната дейност на фирмата( продажба на дрехи).В ролята си на гореизброените позиции как трябва да се осигурявам. Задължена ли съм да се осигурявам като управител върху мин.осигурителен праг за дейността, или мога да се осигурявам като самоосигуряващо се лице.Благодаря

 • Гост
  Мария Георгиева Неделя, 17 Ноември 2013

  Самоосигуряващо се лице и на трудов договор едновременно

  Съдружник съм в ООД, но не съм управител и не упражнявам дейност в съответната фирма. В нея се осигурявам като самоосигуряващо се лице. Междувременно имам трудов договор към друга фирма. Трябва ли да имам и двете осигурявания? Ако трябва да ги имам двете осигурявания, при пенсиониране взимат ли се предвид и двете, или ако са осигурявания в един и същи период, няма никакво значение за пенсиониране и пенсионни години? Благодаря Ви предварително!

 • Гост
  Йонка Драганова Четвъртък, 23 Януари 2014

  Осигуряване в ЕООД

  Здравейте,въпросът ми е следният:
  Собственик и управител съм на две ЕООД-та,в едното съм с договор по ДУК на 1367лв. осигурителен праг,а сума за възнаграждение за полагане на труд бруто е 700 лв.В друга фирма не се осигурявам нито като самоосигуряващо се лице,нито по ДУК.Не съм убедена,че това е правилно,на тази материя ми е много непозната.От всичко,което съм изчела до сега оставам с впечатлението,че трябва да съм и в двете фирми поне като самоосигуряващо се лице на 420 лв и отделно с договор по ДУК.Като се има предвид,череално полагам физически труд само в едното ЕООД.Моля за помощ,ако нещо не съм направилна правилно да го коригирам докато е време.Благорадя!

 • Гост
  Огнян Димитров Понеделник, 27 Януари 2014

  Регистация на ЕТ и осигуряване

  искаме да регистрираме фирма-ЕТ,като основна дейност,ще бъде производство и продажби на бърза закуска.Аз съм пенсионер,а съпругата ми още е на трудов договор,в държавно учереждение.Имам следния въпрос към Вас:На чие име да регистрираме ЕТ-на мое,или на съпругата-т.е кой е по добрият вариант във връзка с осигуяването ни.Ще трябва ли да се сключват и тр.договори със синовте ни,който смятаме да ни помагат и последно питане:каъкв е минималният вид на тр.договор(,8 ч,4ч или по-малък)

 • Гост
  Сияна Иванова Вторник, 28 Януари 2014

  Относно въпрос на Огнян Димитров от 27,01,2014

  Здравейте,
  Благодаря за въпросите! Тъй като са няколко и ограничението във времето при мен е реално / в този период на годината/, то ако ви е удобно, моля да се обадите на обявените в сайта http://top-account.net телефони за контакт, за да отговоря!

  Поздрави
  Сияна Иванова

 • Гост
  Петър Иванов Понеделник, 10 Февруари 2014

  Кой подписва договора?

  Собственикът на капитала на ЕООД с консултантска дейност е управител, като извършва и консултации. Как става назначаването му на съответната длъжност? Излиза, че трябва да се назначи сам?

 • Гост
  Сияна Иванова Понеделник, 10 Февруари 2014

  относно въпрос Петър Иванов 10.02.2014

  Здравейте,
  От въпроса разбирам, че става дума за две "длъжности" - на Управител и на Консултант / в съответната област/. Управителят е вписан в учредителния акт. Това е очевидно, съгласно изискванията на Търговския закон. В случая управителят е собственик на капитала. Възможно е в учредителните документи да не е уговорено възнаграждение за дейността по управление, както и най-вероятно е да липсва договор за управление. В такъв случай считам, че няма основание за "назначение" като управител. При тези обстоятелства за дейността по управление не се дължат осигурителни вноска съгласно КСО. Ако е обратното - има договор за управление, в него е вписано дължимо възнаграждение на управителя за дейността му по управление на дружеството, то тогава този акт е документа, с който е "назначен" управителя. Същият не се регистрира в НАП /како трудовите договори/. В резултат управителя се осигурява съгласно изискванията на КСО чл.4 ал.1 т.7 / конкретно - върху осигурителен доход, не по-малък от минималния осигурителен праг за съответната дейност за професионална група - ръководители/първа/. Вижте таблицата МОД 2014 http://top-account.net/spravochnik/399-mod.html
  На второ място, за дейността си като консултант в съответната дейност, " назначението" може да бъде като самоосигуряващо се лице. Тава означава, че от даден момент лицето /като консултант - полагащ личен труд в дружеството/ заявява в НАП, чрез подаване на формуляр http://top-account.net/intrastat-dokumenti/648-deklaratsiya-obrazets-n1-danni-za-osigurenoto-litse-za-2013-godina.html , това обстоятелство. Осигуряването е текущо върху осигурителен доход нормативно определен за самоосигуряващите се лица - 420 лв / за 2014г/. Срока за подаване на горното заявление е до 7 дни от започване на тази дейност / личен труд като консултант/. Това е обичайната форма за "назначаване" за това основание. Трудовия договор за този случай считам, че не е юридически правилна форма, тъй като и двете страни са едно и също лице, което променя смисъла на правната форма ДОГОВОР.

  В резултата- препоръчвам да се самоосигурявате за дейността като консултантски услуги.
  За дейността като управител, зависи, преценете сам, според това, което описах по-горе

  Сияна Иванова

 • Гост
  Петър Иванов Вторник, 11 Февруари 2014

  Пояснения

  Благодаря за отговора!
  Струва ми се, че не би трябвало да има проблеми собственикът на капитала да сключи трудов договор за юристконсулт на дружеството със себе си. Ако допуснем противното той не би могъл да се назначи и за управител на заплата, а тази практика е широко разпространена, да не казвам повсеместна. Конкретно при ЕООД собственикът на капитала се произнася с компетентността на Общото събрание, т.е. налице е одобрение за договоряне със себе си от Общото събрание, което при ООД трябва да стане с изрично решение на ОС и липсата му води до нищожност на договора. Дали тази нищожност ще бъде и за трудов договор не знам, защото там нещата са различни, напр. няма как страните да си върнат престациите.

  За да е ясно ще попитам пак в съкратен вариант.
  Аз съм собственик и управител на ЕООД, като в учредителния договор не е предвидено възнаграждение. Искам да се назнача като юристконсулт, за да мога да претендирам за заплащане на адвокатски хонорар по дела. При това положение дължа ли осигуровки като управител и собственик на капитала, отделни от самооблагането ми като юристконсулт (или облагането му като назначен на работа)?

 • Гост
  Петър Иванов Вторник, 11 Февруари 2014

  При плащане на две осигуровки колко трудов стаж се получава?

  Във връзка с подробните разяснения за облагането на управители на дружества, когато извършват дейността на заплата и в същото време работят и на друга работа в дружеството разбрах, че трябва да се плащат осигуровки и за двете длъжности.

  При това положение колко трудов стаж се начислява за отработеното време?
  Правната логика води към начисляване на двоен стаж, т.е. за една отработена на двете длъжности година, за която са платени осигуровки, трябва да се начислят две години трудов стаж. Така ли е, или държавата както обикновенно мами по длъжностна характеристика?

 • Гост
  анонимен Петък, 07 Март 2014

  Трябва ли да се осигурявам в ООД-то си ?

  Съдружник съм в ООД двама сме,полагам личен труд ,как да се осигурявам? И има ли значение ,че работя на друго място ,на ТД и ме осигуряват за всички рискове там? И съм с инвалидна пенсия трета група има ли някакви облекчения за мен във ф-та ми това? А може ли да ми отговорите и на другият вариант ,ако не полагам личен труд как да се осигурявам?

 • Гост
  Анета Жекова Сряда, 14 Май 2014

  Управител по ДУК на три дружества

  Здравейте, управител съм по ДУК на три ООД-та. Тъй като от трите фирми, осигуряващи ни счетоводни услуги получавам различни съвети за това как трябва да се осигурявам, Ви моля за насоки и коментар. Логично за мен е, че мога да осъществявам дейността си като управител 8 часа на ден, не три пъти по осем часа. Защото единият съвет е да се осигурявам и в трите фирми на минимилното за дейността възнаграждение за управител, но аз не мога да работя 24 часа. Помолих, съобразно количеството дейност да ме осигуряват в едната фирма на 6 часа, а в другите по 1 час, тоест общо 8 часа, но ми бе отговорено, че по ДУК няма часове. Другият логичен вариант за мен е от 21 раб.дни 15 да работя в първото дружество, а по 3 дни в другите две. Но и това беше отхвърлено. Моля да ме посъветвате какво да правя.

 • Гост
  А Вторник, 17 Юни 2014

  Димитрова

  Моля за Вашето мнение
  Подлежи ли на осигуряване лице - управител на ЕООД, което не е собственик на капитала.

 • Гост
  Сияна Иванова Вторник, 17 Юни 2014

  Сияна Иванова

  Да, подлежи. Осигурява се върху база - договореното възнаграждение. Ако същото е по-малко от прага за съответната икономическа дейност за група първа /управители, директори и т.н/, то тогава осигуряването е върху този праг.

 • Гост
  Радостина Иванова Вторник, 15 Юли 2014

  Осигуряване на управител - пенсионер в ООД

  Здравейте, при ООД с двама съдружници, единият от които е пенсионер, а другият се осигурява в Германия (с двойно гражданство) как се процедира в осигуряването. По-скоро ме интересува осигуряването в случая на съдружника-пенсионер. Ако няма изрично уговорено възнаграждение в ДУК или решение от ОС, може ли да се се осигурява като СОЛ и да се внасят съответно само здравни осигуровки.

 • Гост
  Николина Вторник, 30 Юни 2015

  Трябва ли да подам декларация за регистрация за СОЛ?

  Здравейте,
  работя на трудов договор и съм осигурена на максималния праг. Регистрирах ООД със съдружник и според договора съм управител, ще участвам в управлението на фирмата. Имайки предвид, че се осигурявам на максимален праг по трудов договор в друга фирма (тоест съм напълно осигурена по трудов договор) трябва ли да подавам декларация в НАП за СОЛ? Реално не се очаква да плащам никакви осигуровки като самоосигурено лице, тъй като биха били над максималния праг. Какво би следвало да се направи в тази ситуация?
  Предварително благодаря!

Коментирайте

Гост Понеделник, 16 Септември 2019
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2018