Указания за разсрочване и отсрочване на публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите Указания за разсрочване и отсрочване на публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите

Правната уредба на разсрочването и отсрочването на публичните вземания е в Глава ХХІІ-ра от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Наредбата за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток.
Процедурата започва с подаване на молба от длъжника до директора на компетентната Териториална дирекция на НАП по регистрация, съгласно ДОПК.
Молбата се адресира до компетентния орган (териториален директор на НАП, Изпълнителен директор на НАП, респ. до министъра на финансите). Подава се чрез териториалния директор на НАП по регистрация на длъжника. Предложение за разсрочване или отсрочване на регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители може да се подава и чрез министъра на земеделието и горите до съответно компетентния да се произнесе орган:

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 79.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020