Искане за разрешение за неотложно плащане на основание чл. 229 ,ал.1 от ДОПК Искане за разрешение за неотложно плащане на основание чл. 229 ,ал.1 от ДОПК

Моля, на основание чл. 229,ал.1 от Данъчно -осигурителен процесуален кодекс, във връзка с Постановление за налагане на /предварителни/обезпечителни мерки №........./........год.да бъде издадено разрешение за неотложни плащания по банкова сметка IBAN……………………….. BIC………………………, при ТБ”..............................” гр.........................

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 56.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020