Декларация за семейно и имуществено състояние Декларация за семейно и имуществено състояние

Материални дълготрайни активи / земи и гори, трайни насаждения, продуктивни и работни животни; сгради – жилища, административни, производствени, търговски; парцели и дворни места; земеделски земи - ниви, ливади, лозя и др.; машини, съоръжения и оборудване; стопански инвентар; транспортни средства/:
Забележка: за всички активи се указва документа за придобиване и датата на придобиване, местонахождението на актива, в зависимост от начина на придобиване – цена на придобиване, себестойност или продажна цена. а/ към……....….20…...г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 70.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020