Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения

Приложение № 1 (образец 2011) се попълва от местни и чуждестранни физически лица, които през 2012 г. са придобили доходи от трудови правоотношения от източник в страната.

Ако сте местно физическо лице и през 2012 г. сте придобили доходи от трудови правоотношения от източник в чужбина, не следва да попълвате това приложение, а образец 2001а на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Работодател по смисъла на ЗДДФЛ е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице.

Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 183 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020