Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност

Приложение № 3 (образец 2031) се попълва от местни и чуждестранни физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и през 2012 г. са придобили доходи от стопанска дейност от източник в страната.
Ако сте местно физическо лице и през 2012 г. сте придобили доходи от друга стопанска дейност от източник в чужбина, не следва да попълвате това приложение, а образец 2001а на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 292 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020