Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго

Приложение № 4 (образец 2041) се попълва от физически лица, които през 2012 г. са придобили доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество от източник в страната, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.

Ако сте местно физическо лице и през 2012 г. сте придобили доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество от източник в чужбина, не следва да попълвате това приложение, а образец 2001а на Годишната данъчна декларация.

Доходите, получени от имущество - съпружеска имуществена общност, се разделят поравно между съпрузите.

Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, както и доходите, подлежащи на облагане с окончателен данък, в т.ч. и от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица, не се декларират.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 203 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020