Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество

Приложение № 5 (образец 2051) се попълва от местни физически лица, които през 2012 г. са придобили доходи от прехвърляне на права или имущество от източник в страната. Чуждестранните физически лица попълват приложението, само за доходи, които не се облагат с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ.

Ако сте местно физическо лице и през 2012 г. сте придобили доходи от прехвърляне на права или имущество от източник в чужбина, не следва да попълвате това приложение, а образец 2001а на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 241 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020