Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък

Приложение № 7 (образец 2071) се попълва от физически лица, които през 2012 г. са извършвали дейност, доходите от която подлежат на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ. Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и на годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Във връзка с предвиденото годишно изравняване на вноските за фонд „Пенсии”, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд и за здравно осигуряване е необходимо да се формира облагаем доход за извършваните патентни дейности съобразно начина, по който са осъществявани съответните дейности (като: едноличен търговец; упражняване на занаятчийска или друга дейност) и съгласно съответстващите правила, предвидени в ЗДДФЛ за тези източници на доход. Например, ако е извършвана патентна дейност като едноличен търговец, на редове 2 и 3 в Част ІІ се вписват исканите данни по Отчета за приходите и разходите. Облагаемият доход на ред 4 се определя, като финансовият резултат от патентните дейности се преобразува по ред, аналогичен на реда в Справка № 2 от Приложение № 2 - доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, без да се намалява с размера на приспаднатата данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 123 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020