Приложение 8 (образец 2081) - За притежавани акции Приложение 8 (образец 2081) - За притежавани акции

Приложение № 8 (образец 2081) се попълва от местни физически лица, които през 2012 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.

Ако сте местно физическо лице и през 2012 г. сте придобили доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, следва да попълните Приложение № 8 в образец 2001а на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

В Част І информацията за притежаваните акции и дялови участия в дружества се посочва за всяка държава поотделно. В колони 5 и 6 се вписва цената на придобиване в съответната чужда валута и в лева – по курса на БНБ към датата на придобиване на акциите и дяловите участия.

В Част ІІ, информацията за притежаваните място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина се посочва за всяка държава поотделно.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 112 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020