Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ

Забележки:
1. Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Представя се от предприятия и от самоосигуряващи се лица - платци на доходи на физически лица през данъчната година. В Справката не се включват само: изплатените доходи от трудови правоотношения и от задължително социално осигуряване, както и доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък и на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, действащ до 31.12.2012 г. 2. Доходите по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годината през която е взето решението за разпределяне на дивидента, съответно за данъчната година на начисляването на разхода.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 64.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020