Сметка за изплатени суми Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Забележки:
1. На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или на доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и чл. 44 от същия закон сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Образците не се попълват, когато получател на дохода от друга стопанска дейност е самоосигуряващо се лице и писмено е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 69.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020