Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

Забележки:
1. На основание чл. 45, ал. 7 и 9 от ЗДДФЛ, предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходи от други източници по чл. 35 от закона, издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода или на упълномощено от него лице. Служебната бележка се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването й – в срок до 15 април на следващата година (чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ).
2. Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.
3. Служебната бележка се издава в два екземпляра – единият се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на физическото лице, а вторият се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 51.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020