Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа от физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа от физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители

Декларацията се подава от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност и са избрали доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона. Доход от стопанска дейност за целите на чл. 29а от ЗДДФЛ е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 125 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020