Декларация по чл. 17 от ЗМДТ за дължимия данък данък върху недвижими имоти Декларация по чл. 17 от ЗМДТ за дължимия данък данък върху недвижими имоти

Според измененията в ЗМДТ /чл. 21, ал. 1/ , в сила от 01.01.2011 г., данъчната основа за облагане с годишен данък на нежилищните имоти на предприятия е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота, определена по норми съгласно Приложение № 2. Поради тази причина за придобитите /или с учредено право на ползване/ след 01.01.2010 г. имоти е регламентирано задължение за подаване както на декларация по чл. 17 ЗМДТ, така и на декларация по чл. 14 ЗМДТ /чл. 17,ал. 1 и ал. 2/, в двумесечен срок от придобиването /от учредяване на правото на ползване/. За постигане на съответствие между имотите /обектите/, посочени в декларацията по чл. 14 и тези по чл. 17, в таблицата по т. 7, колона 11 от настоящата декларация се вписва номера на част първа или част втора /1, 2 и пр./ и поредния номер на обекта от таблица 3 на декларацията по чл. 14. Попълването на тези данни изисква декларацията по чл. 14 за същия имот да се попълва преди тази по чл. 17. За улеснение при попълването на данните спазвайте поредността и вида на обектите в двете декларации

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 77.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020