Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

От кого се подава
Декларацията се подава от :
• приобретателят на имуществото /надарения и пр./
• прехвърлителят или двете страни едновременно, ако е уговорено изрично
• прехвърлителят, когато приобретателят е в чужбина
Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи.
Не се подава декларация при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Кога се подава
Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, с изключение на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, в двумесечен срок от придобиването им в общината по постоянния адрес, съответно седалището на данъчнозадълженото лице.
Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация по настоящия си адрес.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 56.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020