Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

В кои случаи се подава - Декларация за притежавано плавателно средство се подава след придобиването му или след настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък. Не се подава декларация при кражба и унищожаване на плавателно средство.

От кого се подава - Декларацията се подава от собствениците на плавателни средства, вписани в регистрите на българските пристанища.

Когато плавателното средство принадлежи на няколко лица, декларация може да се подаде от единия от съсобствениците, като задължително се вписват данните на другите съсобственици.

Срок за подаване - Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на плавателно средство или от настъпването на обстоятелство, водещо да ползване на данъчно облекчение или до освобождаване от данък, с изключение на горепосочените случаи. При придобиване на плавателно средство по наследство декларация се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.

Къде се подава - Декларацията се подава в общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрацията на плавателното средство.

Внимание ! Дължимият данък се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим, освен ако в закона е предвиден друг срок за съответната година. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 45.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020