Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в общ размер до 500 000 лева Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в общ размер до 500 000 лева

Декларацията се подава на основание чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от платците на доходи на чуждестранни юридически или физически лица, които са задължени да удържат и внасят окончателни данъци съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, когато се ползва данъчно облекчение съгласно СИДДО и общият размер на доходите, начислени на дадено чуждестранно лице, не надвишава 500 000 лева.

В случай че едно и също чуждестранно лице е реализирало идентични доходи, същите се посочват от платеца, пред когото са удостоверени основанията за прилагане на СИДДО, на един ред на декларацията, независимо дали доходът е реализиран на едно и също основание или кога той е начислен или изплатен през календарната година.

Код за идентификация в държавата, за която лицето е местно, се посочва в колона 2 само ако платецът на дохода разполага с него.

В колони от 3 до 7 включително е допустимо данните за идентификация на чуждестранното лице да се изписват на латиница.

В колона 9 се посочва държавата, с която се прилага СИДДО.

Колони 10 и 11 се попълват във всички случаи, независимо от това, че когато декларацията се подава от самоосигуряващо се лице, което удържа окончателен данък при изплащане на доходи на чуждестранни физически лица, посочените в двете колони суми ще са едни и същи.

Декларацията се подава за всяка календарна година до 31 март на следващата година.

Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода.

Съгласно чл. 275 от ДОПК, лице, което не подаде декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК в установения срок, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба (за физическите лица) или с имуществена санкция (за юридическите лица и едноличните търговци) в размер от 500 до 1000 лева. При повторно нарушение наказанието е глоба или санкция в размер от 1000 до 10000 лева.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 155 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020