Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Забележки:
1. На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или на доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и чл. 44 от същия закон сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Образците не се попълват, когато получател на дохода от друга стопанска дейност е самоосигуряващо се лице и писмено е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода.
2. Образците на Сметка за изплатени суми и на служебна бележка се издават и предоставят на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице. Служебната бележка се издава при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването й – задължително в срок до 15 април на следващата година.
3. Сметката за изплатени суми се издава в два екземпляра – единият се предоставя на лицето, придобило дохода, а вторият се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.
4. Служебната бележка се издава в три екземпляра - единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, вторият се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права, а третият екземпляр се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 69.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020