Ръководство на потребителя за работа с програмен продукт Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ Ръководство на потребителя за работа с програмен продукт Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Общи положения
1. Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Представя се от предприятия и от самоосигуряващи се лица - платци на доходи на физически лица през данъчната година. В справката не се включват само: изплатени доходи от трудови правоотношения и от задължително социално осигуряване, както и доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък и на деклариране по реда на чл.55 от ЗДДФЛ.
2. Доходите по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годината през която е взето решението за разпределяне на дивидента, съответно за данъчната година на начисляването на разхода в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.
3. Справката се изготвя в два екземпляра, от които един за приходната администрация и един за платеца на доходите. При прехвърляне или преобразуване на предприятие справката се изготвя от правоприемника.
4. Справката се представя в Териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца в срок до 30 април на следващата година. При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на предприятието справката се представя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от ЗКПО. За непредставяне или несвоевременно представяне на справката виновните лица се наказват с глоба на основание чл. 82 от ЗДДФЛ.
5. Предприятията, изплатили доходи на повече от 10 физически лица, представят справките си само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 745 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020