Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2012 година - пълен комплект Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2012 година - пълен комплект

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2013 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 31 март 2013 г. за данъчнозадължените лица по ЗКПО и до 30 април 2013 г. за данъчнозадължените лица по ЗДДФЛ.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за статистиката, чл. 276 от ЗКПО и чл. 83 от ЗДДФЛ.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 1.82 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020