Декларация - Аз мога повече  Декларация - Аз мога повече

1. Работя по трудово правоотношение във фирма /предприятие (съм самонает) :
(зачертава се невярното обстоятелство; посочва се името и адреса на фирмата/предприятието)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Заемам следната длъжност:…………………………………………………………………….

2. Не съм включван/а и не участвам в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП “РЧР”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентично със заявеното от мен обучение по схема BG051PO001–2.1.14 “Аз мога повече ”.

3. Заявеното от мен обучение по схема BG051PO001–2.1.14 “Аз мога повече”, не е за същото или за по-ниско ниво на притежаваната от мен квалификация.

4. При промяна на обстоятелствата по т.1, съм длъжен в тридневен срок да уведомя дирекция “Бюро по труда” гр………………………..

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 139 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020