Справка - Декларация до бюрото по труда за осигурителния доход за последните 9 месеца  Справка - Декларация до бюрото по труда за осигурителния доход за последните 9 месеца

Уведомяваме Ви, че ................................................................................................................ ,
ЕГН .............................. , работил ........ часа дневно при законно установено работно време ...... часа е освободен от ................. 200 ........г. на основание чл. ............ , ал. ........... , т. ........... от ........................................................ .
Лицето има право на парично обезщетение по реда на чл.222, ал. 1 и чл.228 от Кодекса на труда / чл. 106, ал.2 от Закона за държавния служител или на чл. 58, ал.3 от Закона за висшето образование / за времето от ................ до ............... 200 ........ г.
За последните 9 (девет) месеца, през които лицето е подлежало на задължителното осигуряване за всички осигурени социални рискове, в т.ч. риск “Безработица” по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване и които се зачитат за осигурителен стаж, лицето има следния осигурителен доход

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 47.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020