Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП  Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП

Долуподписаният/ата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (име, презиме, фамилия) ЕГН . . . . . . . . . . . . , постоянен адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гражданство . . . . . . . . . . . . ., документ за самоличност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . в качеството ми на . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . БУЛСТАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , данъчен № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), в размер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . имат следния произход: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 34.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020