Декларация по чл.264, ал.2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства Декларация по чл.264, ал.2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства

Декларирам, че:
- аз лично нямам непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с МПС.
- представляваната от мен фирма няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с МПС.
- лично и като едноличен търговец нямам непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с МПС.
(ненужното се зачерква)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 80.0 KB

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020