Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър

Долуподписаният ................................., притежаващ л.к. No. ...................., издадена на .................. г. от МВР – Гр. ................., с ЕГН .......................декларирам, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 25.0 KB

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020