Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от Кодекса на труда от майката (осиновителката) Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от Кодекса на труда от майката (осиновителката)

Задължавам се при даване на детето за осиновяване, при настаняването му в заведение на пълна държавна издръжка, при настаняването му по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето или при смърт, както и при прекратяване на осиновяването от съда да уведомя предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 22.0 KB

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020