Декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) или от един от родителите на майката (осиновителката) или бащата (осиновителя) Декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя) или от един от родителите на майката (осиновителката) или бащата (осиновителя)

Задължаваме се при смърт на детето, при даването му за осиновяване или при настаняването му в детска ясла или в друго детско заведение, както и при настаняването му по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, при отглеждането му от безработно лице по програмата “В подкрепа на майчинството” и при прекратяването на осиновяването от съда” да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск. Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 23.0 KB

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020