Договор за работа с личен труд Договор за работа с личен труд

Днес, ................. 199... г. в гр. .......................... се сключи настоящият договор за (описва се вида на работата, поръчката) между "........................................................" с търговски адрес: .............................................. представляванa от ............................ ...................................................................................... наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и ................................................................................. .......................... ЕГН .................... с адрес ...................................................................... ..........................................................................................................................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши (варианти: на свой риск и със свои материали; с материали и проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; по свой проект, но с материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и др.)(1)

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на .............. (цифром)(словом) ..................................................................................... лева (варианти – възнаграждението може да бъде уговаряно като цяла твърда сума, на части – с предплащане и изплаща не на останалата част при предаване на резултата, или с определяне на цена за единица продукция).(2)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 46.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020