Генерално пълномощно  Генерално пълномощно

Да ме представлява пред трети лица, организации и учреждения в страната и извън нея и да извършва от мое име и за моя сметка и следните примерно изброени правни действия:
- да извършва всякакви сделки на управление, включително и сделки на управление с недвижимите ми имоти;
- да ме представлява пред банките и да извършва действия, сделки, прехвърляния и всякакви други операции със следните мои влогове:
- да получава и предава суми и документи от и на лица и организации;
- да съставя и подписва всякакви документи от мое име;
- да се явява от мое име по съдебни дела в защита на мои имуществени и други интереси и с право да сключва спогодби и да се отказва от права, да оттегля искове и да признава чужди права от мое име;
- да закупува недвижими имоти от мое име, вкл. и жилище, и да бъде въвеждан във владение на придобития от мен недвижим имот. Да представя, получава и подписва всякакви документи и да извършва всякакви действия от мое име във връзка с избора, закупуването, заплащането и въвеждането въввладение на придобиван от мен имот;
- от мое име да купува/продава лек автомобил, да извършва необходимото представяне, получаване и подписване на документи за плащане на суми и да изплаща и получава сумите по тях, да застрахова лекия автомобил и да извършва всякакви действия по застрахователните договори. Да ме представлява пред органите на КАТ във връзка с регистрацията и експлоатацията на автомобила.
Всички клаузи от пълномощното да се тълкуват изцяло в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 59.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020