Отчет от самоосигуряващо се лице по чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ  Отчет от самоосигуряващо се лице по чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ

*Отчетът не се представя в НАП, а в края на годината участва при изготвяне на а данъчна декларация.
**Данъкът се внася до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
Не се внася данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.
Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по:
- постоянния адрес на местното физическо лице;
- постоянния адрес на пълномощника, когато чуждестранно лице е получило доходи чрез пълномощник с постоянен адрес в страната.
Когато не може да се установи мястото на внасяне на данъка по един от двата начина, данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП – София-град.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 32.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020