Декларация образец № 7 - Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО за 2013 година Декларация образец № 7 - Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО за 2013 година

Декларация обр. № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от самоосигуряващите се лица, които имат задължение да внасят здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
В декларацията се попълват:
1. Имената по документ за самоличност;
2. Единният граждански номер /ЕГН/ на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец /ЛНЧ/ или служебен номер, издаден от НАП за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ;
3. Началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т.1 от Закона за здравното осигуряване;
4. Осигурителния доход, върху който се внасят осигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 61.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020