Указания за попълване на декларация образец № 1 - Данни за осигуреното лице за 2013 година Указания за попълване на декларация образец № 1 - Данни за осигуреното лице за 2013 година

1. Код корекция
Попълва се буква „К", когато:
- се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
- са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите"; в тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
- се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ.
С код корекция „К" не се коригират данните в т. 2, 3, 4, 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12.
След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.
Попълва се буква „З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12 от декларацията.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 99.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020