Указания за попълване на Декларация образец № 3 - Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет за 2013 година Указания за попълване на Декларация образец № 3 - Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет за 2013 година

1. Код корекция:
- попълва се буква „К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция „К" не се коригират данните в т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията;
- попълва се буква „З", когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията.
2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на задълженото лице - ЕИК по регистър БУЛСТАТ (ЕИК на търговеца) на лицето, клона, поделението, което определя дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски.
5. Вид осигурен - попълва се в две позиции кодът на осигурения, както следва:
- 50 - за пенсионери от държавното обществено осигуряване;
- 52 - за социално слабите с право на социално подпомагане, лицата, настанени в специализирани институции за социални услуги, и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове;
- 53 - за студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, чуждестранните студенти - редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България; задържаните под стража или лишените от свобода, за лица в производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище;

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 45.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020