Указания за попълване на Декларация образец № 5 - Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски Указания за попълване на Декларация образец № 5 - Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски

1. Код корекция:
- попълва се буква „К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция „К" не се коригират данните в т. 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията;
- попълва се буква „З", когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 1, 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията.
След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.
2. Код на задълженото лице - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП.
3. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденеца или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
3.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - дата на раждане - попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.
3.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - пол - попълва се полът на лицето.
4. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
5. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
6. Пощенски код - попълва се пощенският код по местоживеене.
7. Област - попълва се областта, в която се намира населеното място.
8. Населено място - попълва се град/село по местоживеене.
9. Адрес по местоживеене на лицето - попълва се точният адрес.
10. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
- 12 - за самоосигуряващите се;

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 46.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020