Указания за попълване на Декларация образец № 6 - Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ за 2013 година Указания за попълване на Декларация образец № 6 - Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ за 2013 година

1. Код на задълженото лице - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват ЕГН (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП.
2. Наименование на задълженото лице - попълват се наименованието на осигурителя, клонът, поделението, работодателят, а самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват име, презиме и фамилия по документ за самоличност.
3. Член на осигурителна каса - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигурителят не е член на осигурителна каса;
- 1 - ако осигурителят е член на осигурителна каса.
4. E-mail - попълва се електронен адрес за връзка със задълженото лице.
5. Телефон - попълва се телефон за връзка със задълженото лице.
6. GSM - попълва се мобилен телефон за връзка със задълженото лице.
7. Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква „К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.
С код корекция „К" не се коригират данните в т. 1, 2, 3 и 9.
Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.
8. Вид плащане - в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане:
а) за възнаграждения, върху които се дължат осигурителни вноски, или данък с изключение на тези по букви „б" и „в" се попълва код:
1 - Изплатен аванс за месеца - когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
2 - Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
3 - Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с кодове 1 и 2), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
5 - Изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност (включително доплащания или частични плащания за целите на данъка).

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 66.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020