Международни Счетоводни Стандарти (МСС) Международни Счетоводни Стандарти (МСС)

В този документ ще намерите следните Международни Счетоводни Стандарти (МСС):

 • МСС 1 - Представяне на Финансови Отчети
 • МСС 2 - Материални Запаси
 • МСС 7 – Отчети за Паричните Потоци
 • МСС 8 – Счетоводна Политика, Промени в Счетоводните Приблизителни Оценки и Грешки
 • МСС 10 - Събития след Датата на Баланса
 • МСС 11 - Договори за Строителство
 • МСС 12 - Данъци Върху Дохода
 • МСС 16 - Имоти, Машини и Съоръжения
 • МСС 17 – Лизинг
 • МСС 18 – Приходи
 • МСС 19 - Доходи на Наети Лица
 • МСС 20 - Счетоводно Отчитане на Безвъзмездни Средства, Предоставени от Държавата, и Оповестяване на Държавна Помощ
 • МСС 21 - Ефекти от Промени в Обменните Курсове
 • МСС 23 - Разходи по Заеми
 • МСС 24 - Оповестяване на Свързани Лица
 • МСС 26 - Счетоводство и Отчитане на Планове за Пенсионно Осигуряване
 • МСС 27 - Консолидирани и Индивидуални Финансови Отчети
 • МСС 28 - Инвестиции в Асоциирани Предприятия
 • МСС 29 - Финансово Отчитане при Свръх инфлационни Икономики
 • МСС 32 – Финансови Инструменти: Представяне
 • МСС 33 – Нетна Печалба на Акция
 • МСС 34 – Междинно Финансово Отчитане
 • СС 36 – Обезценка на Активи
 • МСС 37 - Провизии, Условни Пасиви и Условни Активи
 • МСС 38 – Нематериални Активи
 • МСС 39 – Финансови Инструменти: Признаване и Оценяване
 • МСС 40 – Инвестиционни Имоти
 • МСС 41 - Земеделие
 • МСФО - Обща Рамка
 • МСФО 1 - Прилагане за Първи Път на Международните Стандарти за Финансово Отчитане
 • МСФО 2 - Плащане на Базата на Акции
 • МСФО 3 - Бизнес Комбинации
 • МСФО 4 - Застрахователни Договори
 • МСФО 5 - Нетекущи Активи, Държани за Продажба и Преустановени Дейности
 • МСФО 6 - Проучване и Оценка на Минералните Ресурси
 • МСФО 7 - Финансови Инструменти: Оповестяване
 • МСФО 8 - Оперативни Сегменти

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 2.11 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020