Искане за прихващане или възстановяване (по ДОПК) Искане за прихващане или възстановяване (по ДОПК)

Моля, на основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК, да бъде извършено прихващане/възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване в размер на ………………лв. /словом: …………………./, по видове, както следва

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 51.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020