Искане за разрешение за неотложно плащане на основание чл. 229, ал. 1 от ДОПК Искане за разрешение за неотложно плащане на основание чл. 229, ал. 1 от ДОПК

Моля, на основание чл. 229,ал.1 от Данъчно -осигурителен процесуален кодекс, във връзка с Постановление за налагане на /предварителни/обезпечителни мерки №........./........год.да бъде издадено разрешение за неотложни плащания по банкова сметка №.................................банков код..............................., ТБ”..............................”гр.........................

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 56.0 KB      doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 114 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020