Национални Счетоводни Стандарти (НСС) Национални Счетоводни Стандарти (НСС) a

В този документ ще намерите следните Национални Счетоводни Стандарти (НСС):

 • Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - общи разпоредби
 • СС № 1 - Представяне На Финансови Отчети
 • СС № 2 - Отчитане На Стоково-Материалните Запаси
 • СС № 4 - Отчитане На Амортизациите
 • СС № 7 - Отчети За Паричните Потоци
 • СС № 8 - Нетни Печалби Или Загуби За Периода, Фундаментални Грешки И Промени В Счетоводната Политика
 • СС № 9 - Представяне На Финансовите Отчети На Предприятията С Нестопанска Дейност
 • СС № 10 - Събития, Настъпили След Датата На Годишния Финансов Отчет
 • СС № 11 - Договори За Строителство
 • СС № 12 - Данъци От Печалбата
 • СС № 13 - Отчитане При Ликвидация И Несъстоятелност
 • СС № 16 - Дълготрайни Материални Активи
 • СС № 17 – Лизинг
 • СС № 18 – Приходи
 • С № 19 – Доходи на персонала адрес
 • СС № 20 - Отчитане На Правителствени Дарения И Оповестяване На Правителствена Помощ
 • СС № 21 – Ефекти От Промените във валутните курсове адрес
 • СС № 22 - Отчитане На Бизнескомбинации
 • СС № 24 - Оповестяване На Свързани Лица
 • СС № 27 - Консолидирани Финансови Отчети И Отчитане На Инвестициите В Дъщерни Предприятия
 • СС № 31 - Отчитане На Дялове В Смесени Предприятия
 • СС № 32 - Финансови Инструменти
 • СС № 34 - Междинно Счетоводно Отчитане
 • СС № 36 - Обезценка На Активи
 • СС № 37 - Провизии, Условни Задължения И Условни Активи
 • СС № 38 - Нематериални Активи
 • СС № 40 - Отчитане На Инвестиционни Имоти

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 4.03 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020