Наредба № н-30 за изисквания към счетоводството и отчетите на застрахователните, презастр. и здравноосиг. дружества Наредба № н-30 за изисквания към счетоводството и отчетите на застрахователните, презастр. и здравноосиг. дружества

Приета с Решение № 61-Н от 19.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2006 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 1.08.2007 г., бр. 51 от 3.06.2008 г., в сила от 7.06.2008 г., изм. ДВ, бр. 49 от 29.06.2010 г., в сила от 31.08.2010 г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 263 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020