Наредба № H-9 за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на общността Наредба № H-9 за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на общността

(Загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2012, в сила от 01.07.2012 г.)
Обн. - ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 96 от 07.12.2010 г., в сила от 07.12.2010 г.; изм., бр. 48 от 26.06.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 308 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020