Наредба № Н-4 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти Наредба № Н-4 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти

Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 16 от 23.02.1999 г., изм., бр. 55 от 18.06.1999 г., в сила от 5.07.1999 г., изм. и доп., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 4 от 14.01.2000 г., доп., бр. 16 от 25.02.2000 г., в сила от 25.02.2000 г., изм. и доп., бр. 111 от 28.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.; изм. с Решение № 9774 от 4.11.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 107 от 15.11.2002 г., в сила от 15.11.2002 г.; изм. и доп., бр. 27 от 25.03.2003 г., в сила от 25.03.2003 г.; изм. с Решение № 6797 от 3.07.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 62 от 11.07.2003 г., в сила от 11.07.2003 г.; изм. и доп., бр. 64 от 18.07.2003 г., в сила от 1.08.2003 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 248 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020