Наредба за определяне на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност Наредба за определяне на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност

НАРЕДБА за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток (приета с ПМС № 85 / 17.04.2006 г.)
Чл. 1. (1) Коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност по чл. 183, ал. 9 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се определят по методите и в границите на стойностите, установени с наредбата.
(2) Определянето на коефициентите по ал. 1 по методите и в границите на стойностите, установени с наредбата, е условие за издаване на разрешение за отсрочване или разсрочване на публичните вземания.....

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 90,5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020