Наредба № Н-3 за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги Наредба № Н-3 за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги

НАРЕДБА № Н-3 от 4 септември 2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. подлежащите на вписване обстоятелства в публичните електронни регистри, водени в Държавната комисия по хазарта, наричана по-нататък „комисията“;
2. условията и редът за воденето и поддържането на регистрите по т. 1;
3. електронните услуги, предоставяни от комисията.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 868 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020