Наредба за Условията и Реда за Провеждането на Периодично Обучение и Инструктаж по Правилата за Осигуряване на ЗБУТ Наредба за Условията и Реда за Провеждането на Периодично Обучение и Инструктаж по Правилата за Осигуряване на ЗБУТ

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 97,0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020