Наредба за Съдържанието и Реда за Изпращане на Уведомление по чл. 62 от КТ Наредба за Съдържанието и Реда за Изпращане на Уведомление по чл. 62 от КТ

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2003 г., в сила от 2.01.2003 г., изм., бр. 39 от 25.04.2003 г., изм. и доп., бр. 88 от 8.10.2004 г., в сила от 15.10.2004 г., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., попр., бр. 3 от 10.01.2006 г., изм. и доп., бр. 25 от 24.03.2006 г., в сила от 24.03.2006 г., изм., бр. 7 от 22.01.2008 г., бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., в сила от 4.01.2011 г., бр. 17 от 25.02.2011 г., в сила от 25.02.2011 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 446 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020