Наредба за Договаряне на Работната Заплата Наредба за Договаряне на Работната Заплата

Приета с ПМС № 129 от 5.07.1991 г., обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., изм., бр. 30 от 9.04.1993 г., в сила от 1.03.1993 г., бр. 40 от 11.05.1993 г. кн. 8/91 г., стр. 166; кн. 9/91 г., стр. 185; кн. 3/93 г., стр. 203; кн. 5/93 г., стр. 108; кн. 6/93 г., стр. 228 т. 11, р. 1, № 70

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 43,0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020