Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

(Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Oбн. - ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г.; изм. с Решение № 8525 от 29.12.2000 г. на ВАС на РБ -., бр. 8 от 26.01.2001 г., в сила от 26.01.2001 г.; изм. с Решение № 3357 от 15.05.2001 г. на ВАС на РБ -.,

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 251 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020