Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд - Гарантирани вземания на работниците и служителите Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд - Гарантирани вземания на работниците и служителите

Приета с ПМС № 291 от 28.12.2005 г., обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 14 от 15.02.2011 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 5 от 18.01.2013 г., в сила от 1.01.2013 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 219 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020